ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Spillovers Between Institutional Interactions Index, Market Risk and Return: Case of Turkey (2007-2020)
1Department of Economics, Trakya University, Edirne, Turkey
2Department of Financial Economics, Yeditepe University, Istanbul, Turkey
Yildiz Social Science Review 2021; 2(7): 123-136 DOI: 10.51803/yssr.872075
Full Text PDF

Abstract

One of the key components of political stability is relations with institutions, which refers to the relationships between the government and higher judicial organ, government and presidency, government and military bureaucracy, government civil bureaucracy and independent
economic institutions, and relations with international institutions. The importance of institutions for economic development and stability has been thoroughly discussed by both the old and new schools of institutional economics, who developed theses against the Classical and
Neo-Classical paradigms. In the study, we utilized VAR-VECH-TARCH models to understand spillover effects between our newly introduced Institutional Interaction Index (II), markets return (BIST 100, FX), and risks (CDS). The Institutional Interaction Index, the novelty of this paper, was obtained from data published daily by S. Bilişim. According to the results especially in the long-term spillover exists between all variables. The results from this study support institutionalist approaches. As the relations with institutions deteriorate, BIST100 and FX rate volatilities, that is, instability, increases due to the increase in market risks.


Kurumlarla İlişkiler Endeski, Piyasa Getiri ve Riskleri Arasındaki Yayılma Etkisi: Türkiye Örneği (2007-2020)
1Trakya Üniversitesi, Ekonomi Bölümü, Edirne, Türkiye
2Yeditepe Üniversitesi, Finansal Ekonomi Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2021; 2(7): 123-136 DOI: 10.51803/yssr.872075

Politik istikrarın önemli belirleyicilerinden biri de kurumlarla ilişkilerdir. Kurumlarla ilişkiler; iktidar-yüksek yargı, cumhurbaşkanlığı-hükümet, hükümet- askeri bürokrasi, hükümet sivil bürokrasi-özerk ekonomik kurumlar ve uluslararası kurumlarla ilişkileri kapsamaktadır. Ekonomik gelişmişlik ve istikrar için kurumların önemi Klasik ve Neo-klasik paradigmaya karşı tezler geliştiren eski ve yeni kurumsal iktisat okulları tarafından derinlemesine tartışılmış, günümüzde de tartışılmaya devam etmektedir. Bu çalışmamızda VAR-VECH-TACH modellerini kullanarak yeni tanıttığımız Kurumlarla İlişkiler Endeksi (II), piyasa getirileri (BIST
100, FX) ve piyasa riskleri (CDS) arasındaki yayılmaları analiz ettik. Bu bağlamda makalenin en önemli farklılık yaratan kısmı S. Bilişim tarafından günlük olarak yayınlanan verilerden, hazırlanan Kurumlarla İlişkiler Endeksini kullanarak politik riski günlük olarak sayısallaştırarak modellere dahil etmemizdir. Modellere göre politik istikrarsızlık arttıkça piyasa risklerinin artması sonucu piyasa getirilerine doğru bir yayılma etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.