ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Marriage Practices in Roma Communities
1Department of Political Science and International Relations, Mardin Artuklu University, Mardin, Turkey
2Department of Political Science and International Relations, Istanbul University, Istanbul, Turkey
Yildiz Social Science Review 2021; 1(7): 58-74 DOI: 10.51803/yssr.901953
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Based on the data of a project supported by the TÜBİTAK (Turkish Scientific and Technological Research Council) and conducted in 12 cities of Turkey, this study investigates marriage practices of Roma communities. The fieldwork of the study was based on survey, in-depth interviews and focus group discussions. A total of 1568 households were surveyed, 120 in-depth interviews and 26 focus group discussions were carried out. In addition to 1568 households, data on 6645 people living in these households have been collected.
In the research, issues such as marriage type, child bride, kin marriages, bride price and monogamy are analyzed. According to the findings of the research, marriage at an early age, endogamous marriages, and bride kidnapping are common sociological problems seen in all Roma communities living in different cities of Turkey. However, practices such as bride price and kin marriages are relatively more common among Roma in some provinces. Practices, attitudes and values related to marriage not only serve to sustain the Romani culture, but also lead them to live as a closed community within themselves. This process creates the fact that the Roma identity and culture reproduces its own dynamics and is kept alive by transferring it between generations.


Roman Topluluklarında Evlilik Pratikleri
1Mardin Artuklu Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, Mardin, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, İstanbul, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2021; 1(7): 58-74 DOI: 10.51803/yssr.901953

Romanların yoğun sayıda yaşadığı 12 ilde TÜBİTAK destekli olarak yürütülen bir projenin verilerine dayanılarak hazırlanan bu çalışma Türkiye’deki Romanlarda evlilik pratiklerini incelemektedir. Yürütülen saha araştırması kapsamında yüz yüze görüşmeye dayalı anket formu, derinlemesine mülakat ve odak grup görüşmeleri uygulanmıştır. Toplamda 1568 hanede yüz yüze görüşmeye dayalı anket formu uygulanmış, 120 derinlemesine mülakat ve 26 odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. 1568 hanede uygulanan yüz yüze görüşmeye dayalı anket formu kapsamında, bu hanelerde yaşayan 6645 kişi hakkındaki bilgilere ulaşılmıştır.
Araştırmada, Romanlarda evlilik biçimi, küçük yaşta evlilik, akraba evliliği, başlık parası ve tek eşlilik gibi konular ele alınmaktadır. Araştırma bulgularına göre erken yaşta evlilik, kaçma- kaçırmak yoluyla evlilik ve iç grup evliliği Türkiye’deki tüm Roman topluluklarında görülen ortak sosyolojik olgulardır. Ayrıca, başlık parası ve akraba evliliği gibi uygulamalar ise bazı illerdeki Romanlar arasında daha yaygındır. Romanlarda yaygın olan evliliğe ilişkin pratikler, tutumlar ve değerler, bir yandan Roman kültürünün yaşatılmasına hizmet ederken, bir yandan da Romanların kendi içinde kapalı bir topluluk şeklinde yaşamasına yol açmaktadır. Bu süreç, Roman kimliği ve kültürünün jenerasyonlar arasında aktarılarak, kendi dinamikleri içerisinde canlı tutulmasını ve yeniden üretilmesini sağlamaktadır.