ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Work-Related Identity Differences: Individual and Organizational Outcomes
1Department of Business Administration, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey
2Istanbul Esenyurt University, Faculty of Business and Management Sciences, Istanbul, Turkey
Yildiz Social Science Review 2021; 1(7): 15-22 DOI: 10.51803/yssr.839536
Full Text PDF

Abstract

This study examined the effects of work-related identity differences on individual and organizational outcomes. Employee income, ownership structure (public/private), number of employees, establishment date of the institution and sectoral differences are considered work-related differences. Job satisfaction and organizational commitment are considered individual career outcomes; intention to quit and organizational performance are considered organizational effectiveness outcomes. In this context, the validity and future of the effects of work-related differences of employees on individual and organizational outcomes are discussed. The research method of this study is quantitative, which is based on social identity theory. The hypotheses were tested through 532 questionnaire data collected by the snowball sampling method. The analysis revealed that the model had high explanatory power.


İşle İlgili Kimlik Farklılıkları: Bireysel ve Örgütsel Çıktılar
1İşletme Bölümü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2İstanbul Esenyurt Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2021; 1(7): 15-22 DOI: 10.51803/yssr.839536

Bu araştırma da çalışanların işleriyle ilgili farklılıklarından kaynaklı sahip oldukları kimliğin bireysel ve örgütsel çıktılar üzerindeki etkisi incelenmektedir. Çalışanın geliri, çalışılan kurumun statüsü (kamu/özel), kurumun yaşı, çalışan sayısı ve çalışılan sektör işle ilgili farklılıklar olarak ele alınmaktadır. İş tatmini ve örgütsel bağlılık bireysel kariyer çıktılar; işten ayrılma niyeti ve örgütsel performans örgütsel etkililik çıktıları olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda, çalışanların işle ilgili farklılıklarının bireysel ve örgütsel çıktılar üzerindeki etkisinin geçerliliği ve geleceği tartışılmaktadır. Sosyal kimlik teorisini temel alan bu çalışmanın araştırma yöntemi nicel desenlidir. Ortaya konan hipotezler, anket yönetimiyle temin edilen veriler aracılığıyla test edilmiştir. Elde edilen verilere uygulanan analiz sonuçları modelin açıklayıcılık gücünün yüksek olduğunu göstermektedir.