ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Relationship Between Growth and Education in the Context of Middle-Income Trap: Cases of Turkey, Brazil, and Mexico
1
2
Yildiz Social Science Review 2020; 1(6): 33-60 DOI: 10.51803/yssr.680273
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

Turkey, Brazil and Mexico are classified among the major countries that caught in the middle-income trap. Given that, the relationship between economic growth and education for Turkey, Brazil and Mexico is analyzed on the basis of the middle-income trap concept. The countries that get escaped from the middle-income trap have common characteristics; a growth model based on R&D and innovation. In this context, the paper aims to set up the relationship between GDP per capita income, education, manufacturing and savings data for Turkey, Brazil and Mexico. For this purpose, relevant data from 1990 to 2015 is estimated by using VAR model. As a part of the VAR model, impulse response relation is evaluated, and it is concluded that education led to increase the level of savings and savings led to increase GDP per capita.


Orta Gelir Tuzağı ve Büyüme-Eğitim İlişkisi Bağlamında; Türkiye, Brezilya ve Meksika Deneyimi
1İstanbul Üniversitesi, İktisat Bölümü Doktora Öğrencisi
2İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Doç. Dr.
Yildiz Social Science Review 2020; 1(6): 33-60 DOI: 10.51803/yssr.680273

Bu çalışmada orta gelir tuzağı kavramı üzerine yapılan çalışmalar temel alınarak Türkiye, Brezilya ve Meksika için iktisadi büyüme ve eğitim ilişkisi incelenmiştir. Orta gelir tuzağı kavramı üzerine yapılan çalışmalarda Türkiye, Brezilya ve Meksika orta gelir tuzağında gösterilen başlıca ülkeler arasında yer almaktadır. Orta gelir tuzağından kurtulan ülkelerin ortak özelliklerine baktığımızda ise AR-GE ve inovasyona dayalı bir büyüme modelinin belirleyici olduğu görüşü öne çıkmaktadır. Bu yaklaşımdan yola çıkarak çalışmanın odak noktasını, Türkiye, Brezilya ve Meksika’ya ait imalat, tasarruf ve okullaşma verileri üzerinden iktisadi büyüme-eğitim ilişkisinin incelenmesi oluşturmaktadır. Orta gelir tuzağından kurtulma sürecinde, Türkiye, Meksika ve Brezilya’nın kişi başına düşen milli geliri ile eğitim, imalat ve tasarruf verileri arasındaki ilişki tahmin edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, bu çalışmada üç ülke için ayrı ayrı olarak 1990 yılından 2015 yılına kadar olan veriler incelermiş ve VAR modeli kullanılarak sonuçlar tahmin edilmeye çalışılmıştır. Söz konusu model kapsamında tanımlanan nedensellik ilişkisi çerçevesinde, eğitimin tasarruf düzeyini artırdığı, tasarrufların ise kişi başına düşen milli geliri arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır.