ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Revisiting Digital Transformation of Azerbaijan Higher Education in the New Digital Era
1Department of Educational Technology, Beijing Normal University, Beijing, China
2Faculty of Economics and Managment, Sumgait State University, Azerbaijan
Yildiz Social Science Review 2024; 1(10): 72-83 DOI: 10.51803/yssr.1441943
Full Text PDF

Abstract

The purpose of this study is to shed light on the impact of global and local dynamics on digital transformation and therefore provide information on the growing higher education ecosys-tem in Azerbaijan. This study explores digital transformation of Azerbaijan higher education institutions in teaching and learning process as well as administrative issues, highlighting the complexities and multifaceted approach. The study analyses the key concerns in the digital transformation of Azerbaijan modern higher education and proposes an approach that de-scribes the driving factors of transformational changes as well as their effects. Based on the existing literature, we consider the processes of change in the contexts of globalisation, region-alization, the information society, the Internet revolution, government reforms, downsizing and restructuring, management practices, and the establishment of new funds. In addition, we view increased competition between universities as a dynamic factor influencing the trans-formation process. As well as, we identified that the literature approached the challenges from the perspectives of university governance and teaching-learning, research and development activities and partnerships, gaps between digital skills and knowledge for the digital economy. In the discussion part, specific suggestions were provided as well as potential areas were iden-tified for future research.


Yeni Dijital Çağda Azerbaycan Yükseköğretiminin Dijital Dönüşümünün Yeniden Değerlendirilmesi
1Pekin Normal Üniversitesi, Eğitim Teknolojisi Bölümü, Pekin, Çin
2Azerbaycan Devlet Kültür ve Sanat Üniversitesi, Sanat Bölümü, Bakü, Azerbaycan
Yildiz Social Science Review 2024; 1(10): 72-83 DOI: 10.51803/yssr.1441943

Bu çalışmanın amacı, küresel ve yerel dinamiklerin dijital dönüşüm üzerindeki etkisine ışık tutmak ve dolayısıyla Azerbaycan’da büyüyen yükseköğretim ekosistemi hakkında bilgi sağ-lamaktır. Bu çalışma, Azerbaycan’daki yükseköğretim kurumlarının öğretme ve öğrenme sürecindeki dijital dönüşümünün yanı sıra idari konuları da inceleyerek karmaşıklıkları ve çok yönlü yaklaşımı vurgulamaktadır. Çalışma, Azerbaycan’da modern yüksek öğretimin dijital dönüşümünün temel sorunlarını analiz ediyor ve dönüşümsel değişimlerin itici faktörleri-ni ve bunların sonuçlarını açıklayan bir yaklaşım öneriyor. Mevcut literatürden yararlanarak küreselleşme, bölgeselleşme, bilgi toplumu, İnternet devrimi, hükümet reformu, küçülme ve yeniden yapılanma, yönetim uygulamaları ve yeni fonların yaratılmasındaki değişim süreçle-rini inceliyoruz. Ayrıca üniversiteler arasındaki rekabetin artmasını da dönüşüm sürecini et-kileyen dinamik bir faktör olarak görüyoruz. Ayrıca literatürün zorluklara üniversite yönetimi ve öğretme-öğrenme, araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve ortaklıkları, dijital ekonomi için dijital beceriler ve bilgiler arasındaki boşluklar perspektifinden yaklaştığını tespit ettik. Tartış-ma bölümünde ilerideki akademik araştırmalar için spesifik öneriler sunulmuş ve potansiyel alanlar belirlenmişdir.