ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Barriers to Digital Supply Chain Management: A Qualitative Research
1Institute of Social Sciences, Ege University, İzmir, Türkiye
2Department of Business Administration, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, MEF University, İstanbul, Türkiye
3Department of Business Administration, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Ege University, İzmir, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2024; 1(10): 28-42 DOI: 10.51803/yssr.1480396
Full Text PDF

Abstract

Digital supply chain management generates competitive advantage by enabling companies to become more efficient and transparent in compliance with technological developments at every stage of the supply chain by meeting customer needs better. However, enterprises may encounter various barriers in the digitalization of the supply chain. The aim of the study is to identify the barriers encountered in the digital transformation of the supply chain and to discuss solutions or solving these barriers. Themes were obtained by content analysis from the data collected through in-depth interviews with industry professionals. Barriers to the digital transformation of the supply chain were grouped into five sub-themes: (1) financial barriers, (2) organizational barriers, (3) barriers related to employees, (4) technological barriers and (5) barriers related to data management. In the study, solutions for overcoming the barriers to the digital transformation of the supply chain including employees and the process are presented. The results of the study are expected to guide companies in implementing the digital supply chain.


Dijital Tedarik Zinciri Yönetimindeki Engeller: Nitel Bir Araştırma
1Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, Türkiye
2MEF Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, İstanbul, Türkiye
3Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,, İzmir, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2024; 1(10): 28-42 DOI: 10.51803/yssr.1480396

Dijital tedarik zinciri yönetimi, şirketlerin müşteri ihtiyaçlarını daha iyi karşılayarak, tedarik zincirinin her aşamasında teknolojik gelişmelere uyumlu, daha verimli ve şeffaf hale gelmesini sağlayarak rekabet avantajı oluşturmaktadır. Ancak, tedarik zincirinin dijitalleşmesinde işlet-meler çeşitli sorunlarla karşılaşabilmektedir. Bu çalışmanın amacı, tedarik zincirinin dijital dönüşümünde karşılaşılan engelleri belirlemek ve bu sorunları çözmeye yönelik çözümleri ele almaktır. Sektör profesyonellerinden derinlemesine görüşme yöntemi ile toplanan verilerden, içerik analizi ile temalar elde edilmiştir. Tedarik zincirindeki dijital dönüşümün önündeki engeller beş alt tema altında gruplandırılmıştır: (1) finansal engeller, (2) örgütsel engeller, (3) çalışanlarla ilgili engeller, (4) teknolojik engeller ve (5) veri yönetimi ile ilgili engeller. Çalış-mada, tedarik zincirinin dijital dönüşümündeki engellere yönelik, çalışanları ve süreci içeren çözüm önerileri sunulmuştur. Çalışma sonuçlarının şirketlerin dijital tedarik zincirini uygula-malarına rehberlik etmesi beklenmektedir.