ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
The effects of Intrapreneurship Tendencies on Social Innovation in Organizations: A Practice on Employees in Cooling-Heating Sector in Istanbul Türkiye
1Department of Business Administration, Istanbul Okan University, Istanbul, Türkiye
2Department of Banking and Finance, Near East University, North Cyprus, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2023; 1(9): 16-26 DOI: 10.51803/yssr.1133006
Full Text PDF

Abstract

The purpose of the study is to determine the effects of the entrepreneurship tendency of orga-nizational employees on social innovation. A quantitative study is conducted with participants working in the cooling-heating sector in Istanbul. Survey technique is used for 390 individuals of the sample. In the current study, data collected from the managers in establishments for workers is analyzed using SPSS 23 package software. Reliability analysis of the data is conduct-ed through the Cronbach Alpha coefficient. Skew and kurtosis values are analyzed to deter-mine whether data in sub-dimensions are in the normal distribution. Data transformation is conducted by drawing squares for “Social Innovation” variance that did not distribute normal-ly. Unpaired T-Test and One-Way Variance Analysis (ANOVA) are performed to determine whether Entrepreneurship Scale and Social Innovation Scale show significance in relation to demographic variables. Results show that there is a significance between all variables -except demographic gender- and the dimensions of entrepreneurship. There is a positive significance between social innovation level and entrepreneurship level. In other words, as the creativity level of employees and workers increases their entrepreneurship level rises.


Kurum İçi Girişimcilik Eğilimlerinin Sosyal İnovasyona Etkileri Kuruluşlar: Soğutma-Isıtma Sektöründe Çalışanlar Üzerine Bir Uygulama İstanbul Türkiye
1İşletme Bölümü, İstanbul Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye
2Bankacılık ve Finans Bölümü, Yakın Doğu Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2023; 1(9): 16-26 DOI: 10.51803/yssr.1133006

Araştırmanın amacı, örgütsel çalışanların girişimcilik eğilimlerinin sosyal inovasyon üzerin-deki etkilerini belirlemektir. İstanbul'da soğutma-ısıtma sektöründe çalışan katılımcılarla nicel bir araştırma yapılmıştır. Örneklemin 390 bireyi için anket tekniği kullanılmıştır. Bu çalışmada, işletmelerde çalışanlar için yöneticilerden toplanan veriler SPSS 23 paket yazılımı kullanı-larak analiz edilmiştir. Verilerin güvenirlik analizi Cronbach Alpha katsayısı ile yapılmıştır. Alt boyutlardaki verilerin normal dağılımda olup olmadığını belirlemek için çarpıklık ve basıklık değerleri analiz edilmiştir. Normal dağılmayan “Sosyal İnovasyon” varyansı için kareler çizi-lerek veri dönüşümü yapılır. Girişimcilik Ölçeği ve Sosyal İnovasyon Ölçeğinin demografik değişkenlere göre anlamlılık gösterip göstermediğini belirlemek için Unpaired T-Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) yapılmıştır. Sonuçlar, demografik cinsiyet dışındaki tüm değişkenler ile girişimciliğin boyutları arasında anlamlılık olduğunu göstermektedir. Sosyal inovasyon düzeyi ile girişimcilik düzeyi arasında pozitif bir anlamlılık vardır. Diğer bir deyişle, çalışanların ve çalışanların yaratıcılık düzeyi arttıkça girişimcilik düzeyleri de yükselmektedir.