ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Evaluation of Supply Chain Resilience in N-11 Countries by MEREC Based EDAS, MARCOS, WASPAS Integrated Method
1Department of Management and Organization, School of Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Vocational, Alanya Alaaddin Keykubat University, Antalya, Türkiye
2Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek Yüksekokulu, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Antalya, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2023; 1(9): 1-15 DOI: 10.51803/yssr.1246243
Full Text PDF

Abstract

Supply chain resilience is an important factor in ensuring the growth and development of economies, as well as profitable operations in businesses. Because, unstable supply chains can cause an increase in operational costs, loss of workforce, and a decrease in economic mobility as a result of possible disruptions. In this study, supply chain resilience was evaluated consider-ing the potential of N-11 countries. The Global Resilience Index data published by FM Global was used in the evaluation process, and the weights of the indicators related to the resilience of the supply chain were determined by the MEREC method. The relative rankings of the coun-tries were then determined by the EDAS, MARCOS, and WASPAS methods. The resulting rankings were combined with the BORDA counting method to form the final rankings for supply chain resilience of N-11 countries. The focus on the subject and the methods used have given the research a unique identity. As a result of the calculations, Supply Chain Visibility and Corporate Governance indicators stand out as the most important indicators affecting supply chain resilience in N-11 countries, while South Korea and Türkiye are the two best countries in terms of supply chain resilience among N-11 countries. Various suggestions were made to researchers and practitioners in line with the findings.


N-11 Ülkelerinde Tedarik Zinciri Dayanıklılığının MEREC Tabanlı EDAS, MARCOS, WASPAS Bütünleşik Yöntemiyle Değerlendirilmesi
1
2
Yildiz Social Science Review 2023; 1(9): 1-15 DOI: 10.51803/yssr.1246243

Tedarik zinciri dayanıklılığı, işletmelerde operasyonların kârlı bir şekilde gerçekleştirilebil-mesinin yanı sıra ekonomilerde de büyümenin ve kalkınmanın sağlanabilmesinde önemli bir faktördür. Zira dayanıksız tedarik zincirleri, olası aksaklıklar neticesinde operasyon maliyet-lerinin yükselmesine, iş gücü kaybına ve ekonomik hareketliliğin azalmasına neden olabilmektedir. Bu çalışmada N-11 ülkelerinin sahip olduğu potansiyel göz önünde bulundurularak tedarik zinciri dayanıklılıkları değerlendirilmiştir. Değerlendirme işleminde FM Global adlı kuruluş tarafından yayınlanan Küresel Dayanıklılık İndeksi verileri kullanılmış olup tedarik zinciri dayanıklılığına ilişkin göstergelerin ağırlıkları MEREC yöntemiyle, ülkelerin görece sıralamaları EDAS, MARCOS ve WASPAS yöntemleriyle belirlenmiştir. Elde edilen sıralama-lar BORDA sayım yöntemiyle birleştirilerek N-11 ülkelerinin tedarik zinciri dayanıklılığına ilişkin nihai sıralamaları oluşturulmuştur. Odaklanılan konu ve kullanılan yöntemler, araştır-maya özgün bir kimlik kazandırmaktadır. Yapılan hesaplamalar sonucunda Tedarik Zinciri Görünürlüğü ve Kurumsal Yönetim göstergeleri N-11 ülkelerinde tedarik zinciri dayanıklılı-ğını etkileyen en önemli göstergeler olarak ön plana çıkarken Güney Kore ve Türkiye’nin N-11 ülkeleri arasında tedarik zinciri dayanıklılığı bakımından en iyi iki ülke olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular doğrultusunda araştırmacılara ve uygulayıcılara çeşitli önerilerde bulu-nulmuştur.