ISSN: 2149-4363 | E-ISSN: 2687-6256
Total Factor Productivity of Hazelnut Processing Enterprises in Ordu Province
1KOSGEB Ordu Directorate, SME Specialist, Ordu, Türkiye
2Department of Economics, Ondokuz Mayıs University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Samsun, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2022; 2(8): 73-81 DOI: 10.51803/yssr.940923
Full Text PDF (Turkish)

Abstract

In this study, it is aimed to measure the change in total factor productivity (TFP) of manufacturing enterprises operating in the hazelnut processing sector in Ordu province between 2015-2019. Research data were collected from 29 hazelnut processing enterprises. Efficiency measurements of the examined enterprises were estimated with the 2-output 3-input data envelopment model as output-oriented. The change in total factor productivity was measured with the Malmquist TFP index. The results of the research showed that the technical efficiency was 0.62 in the examined enterprises and 38% of the inputs could be saved without a decrease in production in these enterprises. It was determined that there was a 10.6% increase in the total factor productivity of hazelnut processing enterprises during the period examined, and the source of this was the change in technical efficiency and technological change. Research results also showed that there is an idle capacity in the sector. Based on the research results; it is recommended that all enterprises in this sector develop their institutional structures and make regional clustering.


Ordu İlinde Fındık İşleyen İşletmelerin Toplam Faktör Verimliliği
1KOSGEB Ordu Müdürlüğü, KOBİ Uzmanı, Ordu, Türkiye
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Samsun, Türkiye
Yildiz Social Science Review 2022; 2(8): 73-81 DOI: 10.51803/yssr.940923

Bu çalışmada Ordu ilinde fındık işleme sektöründe faaliyet gösteren imalatçı işletmelerin toplam faktör verimliliklerinde (TFV) 2015-2019 yılları arasında meydana gelen değişiminin ölçülmesi amaçlanmaktadır. Araştırma verileri, fındık işleyen 29 işletmeden toplanmıştır. İncelenen işletmelere ait etkinlik ölçümleri 2 çıktılı 3 girdili veri zarflama modeli ile çıktı yönelimli olarak tahmin edilmiştir. Toplam faktör verimliliğindeki değişim Malmquist TFV endeksi ile ölçülmüştür. Araştırma sonuçları incelenen işletmelerde teknik etkinliğin 0,62 olduğunu ve bu işletmelerde üretimde azalma olmaksızın girdilerde %38 tasarruf sağlanabileceğini göstermiştir. İncelenen dönem içinde fındık işleyici işletmelerin toplam faktör verimliliğinde %10,6’lık artış olduğu ve bunun kaynağının teknik etkinlikteki değişim ve teknolojik değişim olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları ayrıca, sektörde âtıl bir kapasite olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak; bu sektördeki tüm işletmelerin kurumsal yapılarını geliştirmeleri ve bölgesel kümelenme yapılması önerilmektedir.